Strona domowa » Gospodarka » Klaster technologii lotniczych szansą dla Lublina

Klaster technologii lotniczych szansą dla Lublina

Rozwój innowacyjności i wzrost konkurencyjności Lublina oraz jego przyległego regionu poprzez przepływ wiedzy oraz wzmocnienie powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami, uczelniami
i instytucjami zajmującymi się technologiami lotniczymi – to najważniejsze cele Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych powołanego w ub. roku. Klaster po pomyślnym zakończeniu etapu organizacyjnego wszedł w fazę aktywnej działalności na rzecz wspierania i rozwoju sektora nowoczesnych technologii lotniczych na Lubelszczyźnie. Dalsze plany rozwoju zaprezentowane zostały na konferencji zorganizowanej 31 marca br. w lubelskim ratuszu.

Naszą ambicją jest, aby Lublin stał się centrum innowacji w obszarze technologii lotniczych – mówi Krzysztof Żuk, prezydent Lublina. – Działalność klastra jest ogromną szansą na wykorzystanie potencjału naszych firm, instytucji i uczelni w celu poprawy konkurencyjności regionu. Cieszę się, że w niespełna rok od podpisania listu intencyjnego, idea klastra spotkała się z tak szerokim odzewem i dynamicznie się rozwija.

Walne Zgromadzenie członków klastra, wśród których znaleźli się przedstawiciele kilkudziesięciu firm z regionu oraz reprezentanci lubelskiego środowiska naukowego, w tym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej odbyło się 31 marca br. Rolę koordynatora oraz inicjatora kontaktów z lubelskim środowiskiem naukowym, biznesowym i samorządowym w klastrze powierzono rok temu spółce PZL-Świdnik, która podczas ostatniej konferencji ogłosiła wsparcie kwotą kilkuset tysięcy złotych. Pieniądze te umożliwią m.in. rozbudowę jego struktury i pozyskanie nowych partnerów. Istotna pozycja PZL – Świdnik w strukturze klastra nie jest przypadkowa i wynika z roli, jaką przedsiębiorstwo pełni w gospodarce regionu. Zatrudniając prawie 3500 pracowników, w tym niemal 630 inżynierów PZL -Świdnik jest jednym z największych pracodawców i najbardziej innowacyjną firmą na Lubelszczyźnie. Dzięki rozbudowanej grupie lokalnych poddostawców, wchodzących w skład liczącego ponad 900 polskich firm łańcucha dostaw, silnemu zaangażowaniu w transfer nowoczesnych technologii i know-how do regionu oraz sprzedaży eksportowej przekraczającej 700 mln złotych, PZL – Świdnik jest kluczowym integratorem i jednym z kół zamachowych rozwoju lubelskiej gospodarki.

– Doskonałym przykładem integracyjnej roli PZL – Świdnik jest właśnie Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych – mówi Krzysztof Krystowski, prezes Zarządu i dyrektor Zarządzający PZL – Świdnik. – Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w celu wsparcia konkurencyjności regionu i MŚP działających na Lubelszczyźnie. Pojedyncze małe i średnie przedsiębiorstwa mają małe szanse na pozyskiwanie zaawansowanych technologii i rozwój. Inicjatywa klastrowa to szansa m.in. na nowe miejsca pracy, dodatkowe przychody dla ludności i samorządów. Z nadzieją oczekujemy na pozytywne dla nas rozstrzygnięcie przetargu na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskich sił zbrojnych. Zwycięstwo w przetargu byłoby ogromnym impulsem dla uczynienia z Lubelszczyzny wiodącego centrum nowoczesnych technologii lotniczych i to na skalę światową.

Jednym z priorytetów Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych, obok integracji regionalnego środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jest także współpraca
z podobnymi ośrodkami w Polsce. W trakcie konferencji w lubelskim ratuszu uroczyście podpisano porozumienie ze Śląskim Klastrem Lotniczym, którego celem jest m.in. wspólne wykorzystanie dobrych praktyk.

– Sektor lotniczy na Lubelszczyźnie ma wspaniałe tradycje – mówi Jarosław Bulanda, Wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego. – Szczególnie dotyczy to spółki PZL – Świdnik, będącej liderem nowoczesnych technologii kompozytowych, które są także wykorzystywane przez firmy naszego klastra. Cieszymy się z możliwości pogłębiania naszej współpracy i wymiany doświadczeń. Gorąco kibicujemy także spółce w związku z przetargiem na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskich sił zbrojnych, ponieważ śląskie firmy liczą na zamówienia kooperacyjne.

Obecna na konferencji Bożena Lublińska – Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podkreśliła znaczenie klastrów w rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki. Już prawie od dziesięciu lat realizujemy różnorodne działania wspierające, informacyjne, szkoleniowe na rzecz rozwoju klastrów istniejących w Polsce, w tym na Lubelszczyźnie – mówiła. – Badania przeprowadzone przez PARP pokazują, że klastry oczekują współpracy z władzami regionu nie tylko w obszarze wsparcia finansowego, ale również w zakresie szkolnictwa, marketingu czy promocji. Szczególnie jest to ważne w branży lotniczej, rozwijającej się globalnie. Taka ścisła współpraca uwzględniająca potrzeby klastrów tej branży wpłynie na wzrost rozpoznawalności ich i regionu nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej.

List intencyjny w sprawie powołania Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych podpisano 17 kwietnia 2014 z inicjatywy Urzędu Miasta Lublin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz PZL – Świdnik. Z kolei Śląski Klaster Lotniczy działa od ośmiu lat. Historia współdziałania przedsiębiorstw z branży lotniczej na Śląsku sięga lat 80. ubiegłego stulecia. Lider Śląskiego Klastra Lotniczego – Federacja Firm Lotniczych Bielsko – powstała w sposób naturalny, jako efekt rzeczywistej i konkretnej współpracy 15 firm prywatnych, które w wyniku transformacji ustrojowej zostały założone w regionie Bielska-Białej. Obecnie do klastra należy ponad 50 członków, w tym uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu.