Strona domowa » Gospodarka » Dwa miesiące na wniosek o abolicję w ZUS

Dwa miesiące na wniosek o abolicję w ZUS

Samozatrudnieni, którzy od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r. zalegali z opłacaniem składek, mają jeszcze dwa miesiące na złożenie wniosku o ich umorzenie. Termin upływa już 15 stycznia 2015 r.

– Umorzenie należności z tytułu składek na podstawie przepisów ustawy jest możliwe po spełnieniu określonych w niej warunków w przypadku osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, (tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej bądź działalności w zakresie wolnego zawodu albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej albo partnerskiej) i posiadają zadłużenie za ten okres – informuje Agnieszka Prajsnar, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Jaśle.

O umorzenie mogą wystąpić również osoby trzecie oraz spadkobiercy, na które – stosowną decyzją – przeniesiona została odpowiedzialność za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Dla tych kręgu osób termin na złożenie stosownego wniosku upływa również 15 stycznia 2015 r., chyba, że decyzja o przeniesieniu odpowiedzialności uprawomocniła się po upływie powyższego terminu. W takim przypadku wniosek można złożyć w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji.

Umorzone mogą zostać m.in. nieopłacone składki na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Poza tym należne od wyżej wymienionych składek odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe i koszty egzekucyjne.

Nieopłacone należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy również podlegają umorzeniu, jednak wyłącznie za ten okres za jaki zostały umorzone składki na ubezpieczenia społeczne.

W przypadku otrzymania decyzji określającej warunki umorzenia należności wnioskodawca może uzyskać informację o wysokości kwot niepodlegających umorzeniu we właściwej ze względu na miejsce prowadzonej działalności jednostce organizacyjnej zakładu.

Równocześnie wskazać należy, że każda osoba, która otrzymała lub otrzyma decyzję o odmowie umorzenia należności na podstawie przepisów wskazanej na wstępie ustawy może ponownie złożyć wniosek o umorzenie tych należności, jednak nie później niż do 15 stycznia 2015 r.